بعد از ورود به کانال: برای تغییر نام پیش فرض وارد تنظیمات کانال شوید و از طریق سربرگ اطلاعات کانال، نام کانال خود را تغییر دهید و یا اینکه می توانید روی گزینه بارگذاری ویدیو و شروع پخش زنده کلیک کنید، قبل از بارگذاری ویدیو از شما می خواهد نام کانال خود را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که نام کاربری را فقط یکبار می توانید انتخاب کنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!