محدودیتی از نظر تعداد کانال با مشخصات یکسان وجود ندارد.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!